Vi phạm công bố thông tin, Tập đoàn Tiến Bộ (TTB) bị phạt 260 triệu đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ ( TTB Group ) đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ( UBCKNN ) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền là 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ( HOSE ) đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét. Ngoài ra, TTB còn bị buộc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/ 2020/ NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/ 2021/ NĐ - CP.
Ngoài ra, TTB còn bị buộc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/ 2020/ NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/ 2021/ NĐ - CP.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/vi-pham-cong-bo-thong-tin-tap-doan-tien-bo-ttb-bi-phat-260-trieu-dong-post334352.html