Vi phạm công bố thông tin trái phiếu, 5 doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt

UBCKNN đã xử phạt 2 doanh nghiệp trong nhóm thủy điện với số tiền vi phạm là 85 triệu đồng và 85 triệu đồng tương ứng vì không công bố thông tin phải công bố theo quy định. Trong khi đó, CTCP Quốc tế Ngàn Phố và CTCP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội cũng bị xử phạt vì không gửi tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính và tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu. CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời cũng bị xử phạt vì không gửi thông tin cho HNX và công bố thông tin không đúng thời hạn.

Thông tin chi tiết: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/vi-pham-cong-bo-thong-tin-trai-phieu-5-doanh-nghiep-bi-ubcknn-xu-phat-211656.html