Việt Nam trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, thu nhập bình quân của người dân sẽ ở mức nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố tài liệu "Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Mục tiêu phát triển đến năm 2030 là Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt trên 6,5%/ năm giai đoạn 2021 - 2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/viet-nam-tro-thanh-trung-tam-tai-chinh-khu-vuc-va-quoc-te-thu-nhap-binh-quan-cua-nguoi-dan-se-o-muc-nao-188231120200353767.chn