VIG - Cổ phiếu dòng chứng khoán sang tuần sẽ chạy

Các mã cp chứng khoán tăng mạnh rồi. VIG tất nhiên phải tăng thôi. A e gom hàng Vig nhé.