VIX: Chứng khoán VIX báo lãi kỷ lục

CTCP Chứng khoán VIX ( HoSE: VIX ) đã vượt kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên và kế hoạch được điều chỉnh hồi tháng 9/2023, giúp hoạt động kinh doanh của công ty phục hồi và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2023, doanh thu hoạt động của VIX tăng 44% so với quý 4/2022, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ tăng trưởng ấn tượng từ 155 tỷ đồng lên 233 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 191 tỷ đồng, cao hơn nhiều khoản lỗ 103 tỷ đồng của cùng kỳ 2022. Tổng tài sản của VIX đạt 9.087 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm.

Thông tin chi tiết: https://mekongasean.vn/chung-khoan-vix-bao-lai-ky-luc-post31102.html#31102|zone-highlight-6|0

7 Likes