Vnindex 4/5/2021- covid lan rộng thị trường lại tăng mạnh!

Chi số vn30 tăng mạnh!

Mỗi ca nhiễm mới tương ứng với tăng 1 điểm à bác? :slight_smile: