Vnindex nhịp hồi ở 1200 liệu có đủ t3 trong khi Bank gãy nền

liệu bắt ở 1200 có đủ ăn t3 ko anh em trong khi bank gãy nền