VNM. Nhà cái đồn

VNM được đánh lên ngang bằng với VCB, VHM
Thông tin này chuẩn nhé
Múc mạnh hôm nay

Có lùa gà không thế bác

TIỀN TẤN MÀ ĐỔ VÀO, KHI MÀ BÒ ĐÃ HẾT SỮA VẮT? Sữa đã hết hạn sử dụng từ lâu = vnm kỳ thoái trào + thị giá trend giảm + cổ tức ko bằng lạm phát

Uầy múc mạnh á, sợ thế

Giải thích vì sao VNM tăng mạnh sắp tới:

Múc mạnh?

. n

1 Likes