Vỡ trận bất động sản, bỏ cọc chạy lấy người

đấu giá xong không sang tay nổi chịu mất cọc luôn, bỏ của chạy lấy người

tốt quá

thổi giá xong rồi bỏ cọc, toang hết

https://vietstock.vn/2021/11/thue-nha-dat-cua-trung-quoc-se-la-don-chi-mang-voi-nganh-dia-oc-772-911771.htm

https://vietstock.vn/2021/12/lam-nha-dau-tu-khong-kho-4260-918906.htm

pro