VPG sẽ là mã siêu đầu cơ 2023

VPG sẽ là mã siêu đầu cơ 2023

ĐÀO “mới” sẽ là mã siêu đầu tư 2023 - 2025 (Không phải là DIG = ĐÀO đâu nhé vì DIG là mã thị trường)

VND đối với DVC là mã thị trường.

Cách phân loại cổ phiếu của DVC hơi dị 1 chút nhưng đọc tên là hiểu cách đối xử với từng loại

Đã vào UPtrend thì danh mục kiểu gì cũng phải có tỷ trọng 10 - 20% dành cho đầu cơ và 30 - 50% cho mã đầu tư dài hạn

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 0977090512