VTO - Rực sáng giai đoạn 2023-2024

VTO có thêm tàu mới không các anh,với xem đáo hạn tàu ở đâu vậy ad? Em cảm ơn ad nhiều