Vụ án Trương Mỹ Lan: Trước thời điểm khởi tố, Ngân hàng SCB có bao nhiêu tiền?

Ngân hàng SCB có bao nhiêu tiền trước thời điểm khởi tố vụ án "Vi phạm Quy định về hoạt động ngân hàng" ngày 17/ 10/ 2022. Tổng số tiền huy động của người dân và vay của các cơ quan tổ chức khác tại thời điểm đó là 673.586 tỷ đồng. Tính đến thời điểm đó, vốn chủ sở hữu của SCB được ghi nhận trên sổ sách là 21.036 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn của Ngân hàng SCB theo sổ sách kế toán tại ngày 17/ 10/ 2022 là 713.420 tỷ đồng. Số tiền huy động và vốn chủ sở hữu nói trên tồn tại dưới các hình thức: về tài sản vật chất hiện hữu 45.188 tỷ đồng. Các khoản phải thu khách hàng liên quan đến tín dụng gồm các khoản cho vay không có tài sản đảm bảo ( thấu chi, thẻ tín dụng ) hoặc cho vay dược đảm bảo bởi tài sản cầm cố, thế chấp tại Ngân hàng SCB là 556.359 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/vu-an-truong-my-lan-truoc-thoi-diem-khoi-to-ngan-hang-scb-co-bao-nhieu-tien-287040.html