Xây dựng chính sách, tìm đầu ra cho nông sản miền núi, vùng dân tộc

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình và đề án để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm miền núi và dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Công Thương đã xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Hai nhiệm vụ quan trọng là hướng dẫn triển khai các hoạt động, đầu tư xây dựng và cải tạo mạng lưới chợ của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hỗ trợ để tiêu thụ sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tham gia vào thị trường trong nước cũng như xuất khẩu ra nước ngoài. Việc triển khai các chương trình đã giúp lan tỏa đến các doanh nghiệp bán lẻ lớn khắp cả nước. Chuỗi siêu thị của MM Mega Market Việt Nam luôn sẵn sàng giao lưu, hợp tác với các đơn vị sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các hợp tác xã, các đơn vị sản xuất nông nghiệp khu vực miền núi, vùng dân tộc nhằm hỗ trợ, giúp cho các đơn vị này quảng bá được hình ảnh, thương hiệu để góp phần mở rộng thị trường.

Thông tin chi tiết: https://thuongtruong.com.vn/news/xay-dung-chinh-sach-tim-dau-ra-cho-nong-san-mien-nui-vung-dan-toc-112238.html