Xây dựng Hòa Bình tiếp tục thay đổi phương án phát hành riêng lẻ, hé lộ bên mua lại 220 triệu cổ phiếu

Công ty Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ( HBC ) dự kiến phát hành hơn 252,48 triệu cổ phiếu, trong đó 220 triệu là chào bán riêng lẻ và 32,48 triệu cổ phiếu là phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ. Tập đoàn dự kiến giảm số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ từ 54 triệu về còn 32,48 triệu đơn vị do tập đoàn đã thanh toán nợ cho một số chủ nợ và một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 2.640 tỷ đồng - 3.190 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty với các ngân hàng. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Có hai nhà đầu tư nước ngoài dự kiến tham gia đợt chào bán của Xây dựng Hòa Bình.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/xay-dung-hoa-binh-tiep-tuc-thay-doi-phuong-an-phat-hanh-rieng-le-he-lo-ben-mua-lai-220-trieu-co-phieu-2023112081627654.htm