Xem BCTC SAM - DIG - BSI : trên những tầng mây

, ,

Cùng a Đức loi_cu_ta_ve trao đổi và chia sẻ

Xem báo cáo tài chính SAM , DIG , BSI : trên những tầng mây :airplane:

Link youtube :

1 Likes

Cảm ơn bác đả chia sẻ thông tin ạ

Cảm ơn bác :+1:

Thiếu l14 ah a. Kk

2 Likes

Lại một ông chú cùng thuyền

Cưỡi sóng cổ đất ăn bằng lần :+1:

Cổ đất cỏn con nào vô dc ko bác

Lại trần tiếp kkk

hình ảnh

Không biết đâu mới là đỉnh , khủng khiếp …

Phiên nay là phiên test độ chịu đòn của các ae. Kkk. Ai sợ thì bán bớt đi

BSI quá đỉnh

chờ đợi DIG

Xanh lét lèn lẹt :smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

:raised_hands: