Xin 500 anh em cho vào DIG group để hội quân

Như tiêu đề, anh em nào có hội nhóm về DiG cho em đầu quân với. Em vừa allin DIG