XLV: Trúng gói thầu xây lắp đường điện 108 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10 Xây lắp trạm và đường dây đấu nối của Dự án Trạm biến áp 220kV Lai Uyên và đấu nối, với tổng mức đầu tư 366,978 tỷ đồng. Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trúng thầu với giá 108,098 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định. Gói thầu số 10 được đấu thầu qua mạng với 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Thông tin chi tiết: https://baodauthau.vn/xay-lap-va-dich-vu-song-da-trung-goi-thau-xay-lap-duong-dien-108-ty-dong-post146813.html