Xoắn

Nhìn họ nhà còi tím mà xoắn tít
Có ai như A ko

2021 mà ko có cp họ nhà còi thì có lỗi với vợ con quá