Xử phạt VOC, GKM cùng hai doanh nghiệp liên quan tới vi phạm công bố thông tin

,

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt 4 công ty do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Trong đó, 2 công ty có cùng mức phạt 92.5 triệu đồng.

Ngày 01/04, UBCKNN ra xử phạt hành chính đối với CTCP Cơ điện Dzĩ An (UPCoM: DZM ) và CTCP Tân Thành Long An, với cùng mức tiền phạt 92.5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định.

Cụ thể, Cơ điện Dzĩ An không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ( HNX ) đối với các tài liệu, bao gồm BCTC bán niên đã được soát xét năm 2022 (riêng và hợp nhất), BCTC đã được kiểm toán năm 2022 (riêng và hợp nhất), BCTC bán niên đã được soát xét năm 2023 (riêng và hợp nhất), Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023);

Đồng thời, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HNX đối với các tài liệu, bao gồm BCTC bán niên đã được soát xét năm 2021 (riêng và hợp nhất), BCTC đã được kiểm toán năm 2021 (riêng và hợp nhất) và giải trình kết quả kinh doanh, BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2022 và giải trình kết quả kinh doanh, BCTC Quý 1 năm 2023 (riêng và hợp nhất), Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2021.

Đối với Tân Thành Long An không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX đối với các tài liệu, bao gồm BCTC bán niên 2023, BCTC năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022;

Đồng thời, Công ty gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX về kết quả chào bán trái phiếu của doanh nghiệp đối với mã trái phiếu TLACH2126001;

Ngoài ra, gửi nội dung định kỳ không đúng thời hạn cho HNX đối với các tài liệu, gồm BCTC năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021.

VOC bị xử phạt 145 triệu đồng

Trước đó, ngày 29/03, UBCKNN ra quyết định xử phạt Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP (Vocarimex, UPCoM: VOC ) với tổng mức phạt tiền đối với 3 hành vi vi phạm là 145 triệu đồng.

Thứ nhất là VOC bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của UBCNKK và trên trang thông tin điện tử của HNX đối với các tài liệu, gồm Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên và năm 2022; Công văn số 16/DTV-TC ngày 18/02/2022 về việc nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát; Công văn số 57/DTV-TC ngày 07/07/2022 về việc ký Hợp đồng kiểm toán, Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 21/9/2022 thông qua việc vay vốn tại ngân hàng thương mại.

Thứ hai, bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 về giao dịch bán hơn 44.2 triệu cp VOC (tương đương 36.3% vốn điều lệ) của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước ( SCIC ) - cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 không nêu rõ thành viên HĐQT không điều hành, không có thông tin đầy đủ về Thành viên HĐQT.

Thứ ba, bị phạt 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

GKM bị xử phạt 205 triệu đồng

Vào ngày 26/03, CTCP GKM Holdings ( HNX : GKM ) cũng bị UBCKNN xử phạt hành chính đối với 3 hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt là 205 triệu đồng.

Cụ thể, GKM bị phạt 85 triệu đồng do thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luật. Theo đó, Công ty phân phối trái phiếu riêng lẻ mã GKMH2124001 quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.

Tiếp đó, Công ty phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin định kỳ không đúng thời hạn đối với trái phiếu riêng lẻ (mã GKMH2124001 ) trên Chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp (CBONDS) của HNX về các tài liệu, gồm BCTC đã được kiểm toán/soát xét, Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu các kỳ năm 2021, bán niên 2022, năm 2022, bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, bán niên năm 2023;

Cuối cùng, bị phạt 55 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ về giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, cổ đông lớn của Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Thế Mạnh

FILI

https://vietstock.vn/2024/04/xu-phat-voc-gkm-cung-hai-doanh-nghiep-lien-quan-toi-vi-pham-cong-bo-thong-tin-737-1174594.htm