Xuất hiện phiên phân phối, có nên lo lắng

XUẤT HIỆN PHIÊN PHÂN PHỐI, CÓ NÊN LO LẮNG?