Vni 1445 -2021

Hôm nay mở lại lệnh Long F2103. Sẽ đảo khi có HD mới được mở.
Có thể ra vào, dưng sẽ bet vào cửa Long cho đến khi PE toàn thị trường lên >23.

Anyone follow me ?

2 Likes

Hien P/E bn BH?

~19.
Here we go !!

1 Likes

Lai bác

1 Likes